Nils Härtel Photography | 1st v Stepps Grangemouth 18-03-2017