Nils Härtel Photography | 2nd v. Glasgow University 17-10-2015