Nils Härtel Photography | 2nd v. Glasgow University 20-02-2016 | Photo 7