Nils Härtel Photography | 1st v Aberdeen at Glasgow Nat. Hockey Stadium 2016